top of page

מגבלות אחריות

אין בהפניה זו בכדי להוות אחריות לטיפול/מוצר ו/או תוצאות הטיפול/המוצר ו/או המלצה לקבלת טיפול/מוצר זה או אחר. 

יש להתאים את הטיפול/מוצר לכל מטופל בהתאם למצבו. 


אין בהפניה זו בכדי להטיל על העמותה אחריות לרבות אחריות שילוחית ועל כל חבר או פונה לברר מול המטפל את סוג הטיפול

והאם הטיפול/המוצר מתאים לו. 


כמו כן, מומלץ לקבל חוות דעת רפואית טרם קבלת הטיפול. 


נשמח לקבל בחוזר חוות דעת/ביקורת על הטיפול והמטפל ו/או המוצר ו/או המקום." 
 

bottom of page